0118 - 47 06 66  |   Bedrijfsweg 4 - 4387 PD VLISSINGEN

Privacyverklaring

Autobedrijf J.W. de Voogd hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wat wordt er verstaan onder verwerken van persoonsgegevens?
‘Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.’

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Autobedrijf J.W. de Voogd houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, voor meer informatie lees het kopje ‘Verstrekking aan derden’;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen onze privacyverklaring (of in algemenere zin) vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens of vul het contactformulier in op de website:

Autobedrijf J.W. de Voogd
Adresgegevens: Bedrijfsweg 4, 4387 PD VLISSINGEN
E-mailadres: info@jwdevoogd.nl
Telefoon: 0118 – 470 666

Kamer van Koophandel registratie: 22038311

Waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Leveren van diensten en producten conform een overeenkomst; verhuur, verkoop, offerte, financiering, onderhoud, verzekeringen, mobiliteitsservice, autoschade, reparatie, uitvoeren van APK, leasen
 • Orderaanvragen, offertes, facturen, reserveringen op papier
  Orderaanvragen, vragen, klachten, reserveringen via de website
 • Leveren van nieuws, reclame, informatieverstrekking, APK herinneringen, verjaardagskaarten (als u hier toestemming voor heeft gegeven)
 • Leveren van informatie op de website, afspraken via online verwerking

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslachtstitel
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Voertuig kentekenplaat
 • Chassisnummer
 • Kopie paspoort, ID-kaart, rijbewijs waarop pasfoto niet zichtbaar is
 • IP-adres
Verstrekking aan derden

De gegevens die wij van u vragen, kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Autoverhuur
 • autoverkoop
 • Autoverzekeringen
 • Financiering voor auto
 • Leasen van een auto
 • Autoschade
 • Mobiliteitsservice
 • Full-service marketingtool

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Autobedrijf J.W. de Voogd bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze is verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Autorisatie beperkt tot administratie medewerkers;
 • Back-up op een beveiligde software die regelmatig een update doet;
 • Gegevens die niet meer nodig zijn worden vernietigd nadat het bewaartermijn is verstreken;
 • Alle medewerkers houden zich aan het gestelde geheimhoudingsplicht;
 • Gegevens worden alleen verstrekt aan derden als dit met een geldig doel is en er is daarvoor een verwerkersovereenkomst opgesteld zodat deze beveiligd blijven.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden

Autobedrijf J.W. de Voogd gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek op deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat ze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze privacyverklaring is met zorg opgesteld in samenwerking met DigiDip Support met behulp van de BOVAG. Autobedrijf J.W. de Voogd blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud en toepassing van dit document.

word jij onze nieuwe collega?

ONZE COVID-19 maatregelen

Zowel de werkplaats als de showroom van Autobedrijf J.W. de Voogd zijn gewoon open. Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De gezondheid van onze bezoekers en onze medewerkers staat vanzelfsprekend op de eerste plaats.

×

Direct videobellen of chatten?

Klik op met één van onze onderstaande medewerkers voor een digitaal showroom bezoek of chat. Ze staan voor u klaar.

×